Model Tesis


Modellenen tesis kendi içinde tüm gereksinimlerini karşılayabilen bir tesis olarak düşünülmüş ve planlanmıştır.

Atıklar öncelikle atık kabul ve geçici depolama ünitesinde geçici olarak depolanacaktır.

Tesiste atığın yakılması ile enerji üretim prosesi kapsamında kullanılacak gazlaştırıcıda gerçekleşecek reaksiyonlar sonucu oluşacak kalıntının öncelikle 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik" Ek-2 kapsamında gerekli analiz işlemleri gerçekleştirilecek ve düzenli depolama kriterlerini sağlaması durumunda düzenli depolanması sağlanacaktır. Söz konusu kriterlerin sağlanmaması durumunda kalıntının içeriğine bağlı olarak "Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelik" Ek- IIA kapsamındaki uygun olan yöntemle bertarafı sağlanacaktır.

Tesiste Geçici Depolama Birimi, Ön İşlem Ünitesi, atık besleme ve hava ikmal sistemleri, kazan, baca gazı arıtım üniteleri, yakma sonucu oluşan kalıntıların geçici depolama ve atık suların arıtılması için tesis içinde yer alan üniteler, baca, yakma işlemlerini kontrol etmek, yakma şartlarını kaydetmek, izlemek için kullanılan ölçüm cihazları ve gerekli tüm sistemler yer alacak ve kullanılacaktır.

Proje konusu faaliyet kapsamında kullanılacak atıklar; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan 5346 sayılı "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun" kapsamında desteklenen enerji kaynakları içerisinde yer almaktadır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırarak ülkenin enerji konusunda dışa bağımlılığının azaltılarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik politikalara paralel olarak hayvansal ve tarımsal atıklardan elektrik enerjisi üreten tesislere büyük önem vermektedir. Ayrıca tarımsal ve hayvansal atıkların uygun ve yararlı biçimde bertarafını sağlayan tesisler çevre açısından da büyük önem teşkil etmektedir.

Sonuç olarak planlanan tesis; atıkların imhası ile enerji üretimi başta olmak üzere kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kendi enerjisini üretebilecek, ürün gamı ve gerçekleştireceği enerji üretimi ile sağlayacağı istidam sayesinde hem bölge hem de ülke ekonomisine olumlu yönde katkıda bulunabilecek bir işletme olarak öngörülmektedir. İmha konusunda daha üstün bir teknoloji bulunmamaktadır. Elektrik enerjisi verimliliği konusunda ise en iyi teknolojiden 4 kat, jeneratör olarak katı yakıt pili (SOFC) kullanılması durumunda 10 kat fazla elektrik enerjisi üretmektedir.